Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАЗЕЛ II ЩЕ РАЗТЪРСИ БАНКИТЕ ПО СВЕТА

В близките две-три години банковият сектор в България ще бъде изправен пред предизвикателството да започне да прилага механизми за отчитане на кредитния риск и на капиталовата адекватност, които са много различни от досегашните. Става въпрос за споразумението Базел II (Basell II), което се подготвя от Базелския комитет за международни стандарти - институцията разработваща всички регулации, гарантиращи стабилността на банките. Идеята за разработването на споразумението Базел II идва от големите американски кредитни институции. При анализа на системите за оценка на риска техните експерти са констатирали, че прилаганите по света надзорни стандарти (те са известни като Базел I) твърде механично разпределят финансовите инструменти (ценни книжа, кредити, гаранции) в различни рискови групи и не отчитат спецификите на всеки отделен длъжник. Тази формализация в повечето случаи водела до изкуствено завишаване на общия размер на риска, които големите американски банки поемали, и ги натоварвало с ангажимента да поддържат неоправдано високи равнища на собствения капитал. За да решат този проблем, кредитните институции в САЩ са упражнили своето влияние върху регулаторните си органи и през 1998 г. те поставили в Базелския комитет по международни стандарти въпроса за промяна в методиките по определянето на риска. Това дало начало на дебатите по споразумението Базел II. Не е учудващо, че то е базирано на даването на кредитни рейтинги, тъй като в САЩ голяма част от фирмите ползват услугите на рейтингови агенции.Според служители на управление Банков надзор на БНБ върху принципите на Базел II все още се спори разгорещено. Представителите на надзорните институции от някои държави искат при изчисляване на кредитния риск да се процедира по досегашната методика: централните банки да дават рискови тегла за всяка отделна група активи - депозити, държавни ценни книжа, корпоративни ценни книжа, кредити гаранции и други. Разбира се, застъпниците на този подход са съгласни, че процедурите по определянето на въпросните рискови тегла трябва да са много по-гъвкави и да са съобразени със спецификата на бизнеса на всеки конкретен длъжник.Повечето участници в Базелския комитет по международни стандарти обаче смятат, че споразумението Базел II трябва да бъде базирано на кредитните рейтинги. Това означава, че всеки отделен кредитополучател ще получи оценка за риск от рейтингова агенция или на базата на вътрешнобанкови рейтингови методики. При конкретизацията на начините за разработване на този модел в Базелския комитет също са се оформили две течения. Част от надзорните институции са застъпници на базисния принцип. Той предвижда търговските банки да подготвят свои рейтингови модели или да ползват услугите на външни агенции. Тези модели се одобряват от Централната банка и тя определя степента на риска, който ще отговаря на всяко рейтингово ниво - например кредитите, отпуснати на фирми, получили рейтинг БББ-, да носят 50% риск.Другият принцип е наречен напредничав и предвижда търговските банки не само да разработват рейтинговите модели, но и сами да определят степента на риск, който съдържа всяко рейтингово равнище. Разбира се, предложената от тях методика ще влиза в сила отново след изричното одобрение на надзорните органи (в случая с България това е БНБ).В хода на обсъжданията на споразумението Базел II експертите на надзорните институции са стигнали до заключението, че прилагането му ще има много сериозни последствия за банковите системи на всички държави. Повечето кредитни институции ще бъдат принудени да увеличат капитала си и да направят големи инвестиции за покупката на нови информационни технологии. Всички тези разходи могат да се окажат непосилни не само за много от банките в слаборазвитите икономически страни, но и за част от кредитните институции в могъщите индустриални държави. Затова дори някои експерти от САЩ предлагат Базел II да се прилага само за банките с активи над 200 млрд. долара. Директното прилагане на новото споразумение ще постави съдбовни въпроси пред мениджърите на малките (относително) банки. Те се изправят пред невъзможността да съществуват (защото новите стандарти ще са непосилни за тях) и по пътя на логиката те (или само бизнесът им) ще бъдат погълнати от по-големите им посестрими. С други думи, ще бъде направена поредната стъпка към глобализацията на световната икономика. Разбира се, България не може да остане незасегната от тези процеси и нищо чудно след въвеждането на Базел II банковият пазар у нас да претърпи сериозни трансформации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във