Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банковият надзор във вихъра на танца

Какви ги върши банковият надзор, докато финансово-кредитната ни система е спокойна и как  следи за здравословното   състояние  на банките? След кризата през 2014-а вероятно немалко хора постоянно си задават тези въпроси. Отговор, макар и непълен, може да бъде намерен в докладите на БНБ. Там, разбира се, няма да бъдат прочетени  конкретни имена на проверени банки, а още по-малко на институции,  на които са направени надзорни предписания. Конкретни числа и съотношения също няма да бъдат видени публично. Но най-обща представа за дейността на банковия надзор все пак може да се получи.

Според годишния отчет на БНБ през 2017 г. дейността на дистанционния надзор бе съсредоточена главно в идентифициране на възникващи проблеми и на потенциални рискове за кредитните институции, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху способността на капитала им да абсорбира шокове и в изготвяне на оценка на рисковия им профил. Тази оценка бе поставена на база на непрекъснато наблюдение върху  финансовото им състояние, като се извършваше задълбочен анализ на тенденциите, свързани с качеството на активите и с капацитета на институциите да посрещнат ликвиден натиск. В условията на ниски лихвени проценти по депозити и кредити съществен акцент бе поставен и върху определянето на

 

рисковете, влияещи върху доходността

 

Един от приоритетите на дистанционния надзор в процеса на надзорен преглед и оценка бе свързан с изготвянето на периодични оценки за адекватност на собствения капитал и ликвидността, включително и посредством всекидневно наблюдение на ликвидната позиция на кредитните институции с цел да се проследи как се спазват препоръчаните от БНБ нива на покритие на привлечените средства. Цялостната оценка за финансовото състояние и рисковия профил на институциите бе резултат и от прегледа, и от оценката на изготвените отчети на банките за вътрешния анализ на адекватността на капитала и на ликвидността, както и на плановете за финансиране. Бяха идентифицирани области с потенциал за възникване на неприемливи нива на риск в отделни кредитни институции. Предприети бяха и  съответните надзорни действия за тяхното коригиране.

Продължи и дейността по проследяване на изпълнението на надзорни мерки след приключили надзорни инспекции. Бе извършен преглед на мерките, предприети от пет банки, за привеждане на дейността им в съответствие с установените регулаторни изисквания. Въз основа на регулярно постъпващата информация бе установено, че тези кредитни институции са предприели необходимите действия за подобряване на своята дейност и на функциите на определени звена и комитети по отношение на оценката, наблюдението, контрола и управлението на съответните рискове, подобряване на качеството на надзорната отчетност и вътрешния анализ на адекватността на капитала.

През 2017-а надзорът започна и приключи общо

 

14 инспекции на място

 

в търговските банки. Акцентът при тези проверки бе главно върху действащите процеси и системи за управление на конкретни рискове. Особено внимание бе отделено на организацията, на правилата и на методиката, прилагани от кредитните институции за определяне на вътрешните им капиталови нужди в процеса на вътрешен анализ на капиталовата адекватност. През този период бе проверено изпълнението на мерките и препоръките от извършения през 2016 г. преглед на качеството на активите.

Задължителна оценка бе направена на изпълнението на препоръчаните  в надзорните доклади от предишни надзорни инспекции мерки, насочени към преодоляване на недостатъци в дейността и  контролните механизми на проверените институции. Изпълнените препоръки се отнасят до  подобрения във вътрешните правила и процедури, на корпоративната култура, на  политиката по управление на рисковете, в обхвата на вътрешните одити и др.

Частично изпълнени са препоръки относно управлението на операционни рискове (във връзка с необходимостта от повишаване на ИТ сигурността, изграждане на резервен информационен център и провеждане на тестове за непрекъсваемост на дейността), за преодоляване на повтарящи се слабости в бюджетния процес, както и по отношение на честотата на вътрешните одити и др.

Продължава да се нуждае от подобрение цялостният подход, свързан с процеса на

 

вътрешен анализ на рисковете

 

и адекватността на капитала в някои от проверените банки. Неизпълнени до голяма степен степен остават надзорни предписания за необходимост от приемане на методология за изготвяне на документацията за вътрешния анализ на адекватността на капитала и на подходите за вътрешна оценка за устойчивостта на институцията в условията на стрес, включване на всички значими рискове в системите им за управление и оценка на вътрешно присъщите рискове с оглед адекватното им отражение в капиталовата адекватност и капиталовото планиране.

Въз основа на констатациите от извършените инспекции са  подготвени

 

надзорни мерки и препоръки

 

към ръководствата на проверените банки, насочени към извършване на промени във вътрешните правила за кредитната дейност, подобряване на качеството на анализите за  кредитоспособността на кредитополучателите, за оценката на приеманите обезпечения по кредити и определяне на реалистични срокове за тяхната реализация и други.

Във връзка с текущия мониторинг на кредитния риск на някои банки бе препоръчано да извършат актуализация на системите за ранно предупреждение посредством изчерпателно дефиниране на количествени и качествени критерии за разкриване на възникващи проблеми по кредитни вземания, които да се наблюдават и анализират периодично с цел предприемане на своевременни действия за смекчаване проявлението на кредитен риск и риск от кредитни концентрации.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във