Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ЗАБРАВЯТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ДОГОДИНА

Когато има противоречия между Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти, ще се прилагат последните. Това предвижда проект за промени в неговите текстове, които се обсъждат от бюджетната комисия заедно с поправки в Закона за независимия финансов одит. Случаят е уникален с това, че дава предимство на подзаконов акт (Международните счетоводни стандарти се приемат от Министерския съвет) пред закона. Но това е само привидно, тъй като самият закон препраща към международните стандарти. От 1 януари 2003 г. задължително ще ги прилагат банките, застрахователите и публичните дружества. Останалите дружества ще ги използват по избор до началото на 2005 г., след което ще станат задължителни и за тях.Един от примерите за разминаване между закона и стандартите е видът на счетоводните отчети. След приемането на тази промяна банките и публичните дружества ще публикуват баланси, които ще се различават от тези на останалите компании.Спорове в бюджетната комисия предизвикаха опитите на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) да пресява кандидатите за одитори. Според Закона за независимия финансов одит, преди да се явят на изпитите пред ИДЕС, кандидатите трябва да са положили изпити по 11 дисциплини, в т.ч. право и микроикономика. Съдържанието на тези приравнителни изпити, които се провеждат от университетски преподаватели, се определя от ИДЕС. Този текст предизвика бурни спорове между експерт-счетоводителите преди няколко месеца. Депутатите предлагат изискването за приравнителни изпити също да бъде отложено с една година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във