Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ЩЕ ПРОМЕНЯТ СИСТЕМИТЕ СИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

До средата на юни 2004-а всички банки ще бъдат длъжни да приведат системите си за вътрешен контрол в съответствие с новата Наредба N10 на БНБ, която бе публикувана на 12 декември 2003-а в бр.108 на Държавен вестник. В нея се описват конкретните задачи на вътрешния контрол и начинът, по който те ще се изпълняват.Според Наредба N10 вътрешният контрол ще наблюдава управленската структура на банката, степента на риск на нейните операции, системите за отчетност и вътрешна информация и ще извършва вътрешен одит.Управленският контрол предвижда оценка на организационната структура на банката, както и на реда за определяне на правомощия и разпределяне на отговорностите между отделните длъжностни лица.Контролът върху риска ще се изразява в определянето на различните видове риск, които банката поема, и на моделите за тяхната оценка и управление. Освен това службата за вътрешен контрол ще изготвя и периодична оценка за работата на системите за контрол върху риска.В наредбата подробно е описано как да се води отчетността в банката и какво трябва да съдържат отделните досиета на банковите сделки. Специално са описани и мерките за защита на базите данни на кредитните институции.Според чл. 14 от Наредбата при изпълнението на своите задачи службата за вътрешен контрол проверява и оценява системата за отчетност и информация, полезността на изготвяните анализи и верността на данните в тях. Нейна задача е да проверява доколко активите на банката са защитени от безстопанственост и злоупотреби.Изрично е подчертано, че шефът на специализираната служба за вътрешен контрол не може да изпълнява други длъжности в банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във