Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ПОПЕЧИТЕЛИ ВЛИЗАТ В НОВИ РЕЛСИ

Редът и условията, по които кредитните институции ще могат да управляват парите на пенсионните фондове, са определени в новата Наредба за банките попечители. Тя е изготвена съвместно от БНБ и Комисията по финансов надзор и след съгласуване с нея, на 22 януари бе приета от управителния съвет на Централната банка. Според изискванията на нормативния документ БНБ изготвя списък на банките, имащи право да бъдат попечители. Той ще се актуализира два пъти годишно - на 30 април и на 31 октомври. Включването и изключването на кредитните институции от списъка става със специално разрешение на подуправителя, ръководещ Банков надзор в БНБ, но след съгласуване с Комисията по финансов надзор. За да попадне във въпросния списък, банката трябва да подаде заявление до БНБ. Заедно с него трябва да се представят и документи, съдържащи описание на стратегията й за развитие, описание на специализираното структурно звено, което ще се занимава с попечителската дейност, и данни за професионалния опит и квалификация на служителите в него. Освен това банката е длъжна да представи данни за информационната система, чрез която ще извършва попечителските операции и за приетите от нея вътрешни правила за работата на попечителското звено. Ако в документите към заявлението има нередности, БНБ уведомява банката за тях и тя трябва да ги отстрани в рамките на седем дни.Банките могат да бъдат изключени от списъка на попечителите на пенсионни фондове със заповед на подуправителя на БНБ, отговарящ за управление Банков надзор. Тази заповед също трябва да е съгласувана с Комисията по ценните книжа.Банката попечител има право да възложи част от функциите й по договора за попечителски услуги на подизпълнител. Например когато те се отнасят до инвестиции на пенсионните фондове в ценни книжа, които не се съхраняват в българска депозитарна институция.Банките попечители са длъжни да водят специални регистри за активите на пенсионните фондове, ползващи техните услуги. В тях трябва да има специален раздел за финансовите активи на фонда, в който да са обособени инвестициите в банкови депозити, в български държавни ценни книжа (емитирани у нас), в български ДЦК (емитирани в чужбина) и в гарантирани от държавата ни ценни книги. На отделен ред трябва да се записват инвестициите на пенсионните фондове в акции и облигации, търгувани на Българска фондова борса, и в ценни книжа, търгувани на чуждестранни фондови борси. Инвестициите в различни видове опции, както и в общински облигации също трябва да бъдат обособени във водения от банката попечител регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във