Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ФИНАНСИРАТ ИЗВЪНРЕДНО ХАЗНАТА

Банките ще бъдат принудени да внесат извънреден данък печалба в бюджета през следващата година заради въвеждането на новите Международни счетоводни стандарти. Според източник от Централната банка някои кредитни институции ще трябва да внесат с 15-20% повече данъци. Това ще рече, че хазната ще удари истински джакпот- допълнителният приход от банките в нея ще е поне 30-40 млн. лева.Единствената институция, която засега реагира на промененото счетоводно законодателство, е БНБ. Управление Банков надзор подготви промени в Наредба N7 за големите кредити, в Наредба N8 за капиталовата адекватност и в Наредба N9 за оценката на риска и провизията. Според Международните счетоводни стандарти, вече няма да има провизии за лоши кредити, а финансовите активи ще се обезценяват с размера на сумата, за която по специална формула се пресметне, че има риск да не бъде платена. Обезценката ще се отчита като разход, с който ще се намалява финансовият резултат. Проблемът е, че методът, по който според Международните счетоводни се изчислява обезценката на един банков кредит, е по-либерален от изискванията в Наредба N9 на БНБ, определяща размера на провизията, заделяна по определен заем. Според експерти от БНБ, при въвеждането на новите счетоводни стандарти обезценката например на кредитите с просрочие до 60 дни ще е по-малка от размера на начисляваната провизия (сега тя е от 15 до 25% от заема). С други думи, банките ще трябва да увеличат положителния си финансов резултат с част от заделените сега провизии и да отчетат по-висока, но куха печалба Тя няма да е резултат от по-доброто обслужване на кредитите, а ще е следствие на чисто счетоводни операции. Съответно по тази куха печалба ще се плащат по-големи данъци. Излиза, че заради въвеждането на Международните счетоводни стандарти от банките ще изтекат грешни пари към хазната. Така ще се намали размерът на собствения им капитал, който е основното мерило за стабилността им. Освен това банките ще бъдат лишени от средства, които биха вложили в кредитирането. От което ощетен ще е и бизнесът, който и в момента се оплаква от недостиг на банково финансиране. За да се справи с този проблем, БНБ обмисля възможността да въведевисоки изисквания за размера на резервитес които ще се покриват нередовни кредити. Идеята е да се компенсира негативният ефект, до който ще доведе прилагането на новите счетоводни стандарти. По този начин банките няма да са принудени изкуствено да увеличават печалбата си и да плащат грешни пари на бюджета. Въвеждането на Международните счетоводни стандарти ще роди и проблем с отчитането на таксите, които банките събират по дългосрочни кредити Тези такси вече са били обложени като приходи в предишните години, но след влизането в сила на новите правила върху тях отново могат да се начислят данъци. Например първоначалните такси за управление на кредита, които се събират при отпускането му, досега се признаваха веднага за приход. Но съгласно изискванията на 39-и международен стандарт и на стандарт 18 Признаване на приходи те вече ще се разпределят като приход през целия срок на кредита - от отпускането до издължаването му. С други думи, тези такси по предоставени вече кредити, които някога са били обложени с данък, пак ще се отчетат като приход за банката и за втори път ще се обложат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във