Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА БАЗЕЛ ІІ ОТСЕГА

ПОДУПРАВИТЕЛЯТ НА БНБ ЕМИЛИЯ МИЛАНОВА ПРЕД УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЛЕТНАТА СРЕЩА НА АТБ В ПЛОВДИВ*Изискванията на подготвяното ново споразумение за формирането на банковия капитал - по-известно като Базел II, вероятно ще влязат в сила от началото на 2007 г. и автоматично ще станат задължителни за всички страни членки на Европейския съюз и на Банката за международни разплащания в Базел. БНБ вече започна разработването на свой план за прилагане на директивите на ЕС за капитала - КАТ 1 и КАТ 2, и за въвеждане на изискванията на Базел II. Какво най-общо предвижда този план?През 2004 г. експертите в БНБ ще направят превод и ще публикуват на ИНТЕРНЕТ-страницата й текстовете на новото капиталово споразумение и на новата евродиректива за прилагането му.Очакваме, че търговските банки ще създадат работни групи за изпълнението на Базел II. Централната банка ще издаде речник на понятията, използвани в споразумението, за да бъдат осигурени техните еквиваленти на български език и за да бъдат тълкувани те еднакво. Експертите в БНБ ще подготвят и ще съгласуват с търговските банки доклад с конкретни предложения за изисквания, по които да се определя кредитният риск и да се третират различните видове обезпечения. Съвместно с експерти от водещи търговски банки БНБ ще изготви и публикува доклад за приложимостта на вътрешните кредитни рейтинги и перспективите за използването им в България. В него следва да бъдат изяснени проблемите за прилагането на вътрешни рейтинги на търговските банки и доколко съществуващата база данни в тях им позволява самите те да оценяват платежоспособността на своите клиенти. Ще бъде публикуван и доклад за начините, по които ще се оценява оперативният риск. В него трябва да бъдат анализирани проблемите при обособяване и отчитане на доходите от различните видове операции, които извършват кредитните институции. Ще бъде обърнато внимание и на адекватността на базите данни, върху които те ще правят съответните преценки.БНБ ще приеме и нова наредба за капиталовата адекватност, в която ще бъдат отразени начините за отчитане на пазарния риск и която ще уеднакви капиталовите изисквания у нас с тези, прилагащи се в Евросъюза. Освен това през 2005-а БНБ ще публикува помощни материали за вътрешните модели за оценка на кредитния риск в банките. В началото на 2006-а БНБ ще предложи на търговските банки нови форми и указания за надзорно отчитане на капиталовата адекватност и рисковите им активи като тези, носещи кредитен риск, пазарен риск и оперативен риск. Съвместно с кредитните институции БНБ ще проведе тестове за отчитането на различните видове рискове и на размера на капитала на банката, според изискванията на Базел II. Целта ще бъде да се установи до каква степен прилагането им влияе върху капиталовата адекватност на банките. И ако резултатите от тестовете наложат, да се направят корекции в отчетните форми на банките. Ще бъдат допълнени наръчниците за банков надзор и актуализирани въпросниците и процедурите за проверки в банките. Заедно с това БНБ ще изготви надзорна методология за тестване на вътрешнобанковите модели за определяне на рейтинг на кредитополучателя.Търговските банки ще трябва да изготвят вътрешни методологии, правила и процедури за прилагане на Базел II. Те следва да определят сами параметрите на своя капитал, основавайки се на бизнес плановете си и рисковия си профил и в съответствие с изискванията за надзорен преглед, които поставя Базел II.БНБ ще приеме списък от изисквания към банките за оповестяване на информация. Целта е да бъде засилена пазарната дисциплина, като се разшири прозрачността в дейността на кредитните институции и на рисковете, които те поемат при осъществяване на своите операции. Банките от своя страна ще трябва да изготвят собствени планове за действие в тази насока. Необходимо е, те да започнат подготовката за прилагането на Базел II още отсега, като в годишните си планове включат изпълнението на отделните елементи от новото капиталово споразумение.* Публикуваме заключителната част от доклада на подуправителя на БНБ Емилия Миланова пред пролетната среща на АТБ, проведена на 17 април 2004-а в Пловдив с известни съкращения и редакции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във