Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКА ДСК ЕДИНСТВЕНА МОЖЕ ДА ДОБАВИ ГРУП КЪМ ИМЕТО СИ

Световната финансова мода банката да е сърцето на групировка, около която гравитират дузина финансови компании, постепенно си пробива път и в България. Но с известно закъснение. Големите банки в бившите социалистически страни отдавна са се окичили с огърлица от специализирани дъщерни финансови институции - ипотечни банки, лизингови компании, застрахователни, пенсионно- и здравноосигурителни дружества, инвестиционни и взаимни фондове, специализирани дружества за рискови инвестиции.... Е, в България тези накити все още са екзотични. Но у нас винаги е по-различно. За банкови групи от типа на тези в източноевропейските държави можем само да мечтаем, но за сметка на това си имаме нормативни разпоредби, регулиращи дейността им.През юли 2000-ра БНБ издаде Наредба N12, описваща реда, по който банките ще представят годишен отчет и баланс, съобразени с резултатите на дъщерните им дружества. Според документа, банкова група има тогава, когато кредитната институция притежава повече от 20% от капитала на финансови и нефинансови институции. Тази летва е твърде ниска за българските реалности, смятат някои банкери. Според тях, за разлика от развитите пазари, у нас едно юридическо лице трудно може да влияе върху политиката на дадено дружество, ако не държи поне 51% от капитала му. Участието на банките в капитала на друг тип търговски дружества става с разрешение на БНБ. Нито една кредитна институция няма право да купи десет и повече процента от дяловете или акциите на друга фирма и дори банка, преди да получи изричното да на БНБ (чл.19, ал.1 от Закона за банките). Изключение се прави само при покупката на акции, които се търгуват на борсата. Но дори и тогава банките трябва да се отърват от тях в срок от шест месеца, иначе пак ще опрат до благословията на БНБ.Изискваниятакъм банковата група са строго определени. Например общият размер на отпуснатите от нея кредити за една фирма или за няколко свързани дружества не могат да надхвърлят 25% от общия й собствен капитал. С други думи, ако банката притежава инвестиционна компания, пенсионноосигурителен фонд, лизингово и застрахователно дружество с общ капитал от 200 млн. лв., общият размер на заемите, които цялата тази група може да отпусне на една фирма, е 50 млн. лева. Банката, например, може да предостави заем за оборотни средства от 10 млн. лв., инвестиционната компания - да отпусне дългосрочен заем за 13 млн. лв., лизинговата компания да достави машини и съоръжения за още 7 млн. лв., пенсионният фонд и застрахователното дружество да купят облигации на същата фирма за 20 млн. лева. Толкоз... по закон.Банките, които са сърцето на такива групи, представят всеки месец специален отчет на БНБ за финансовите показатели на всички участници във въпросната структура. На базата на тази информация БНБ следи цялостното състояние на групата. Но ако някой от членовете й влоши финансовите си показатели, Централната банка може да наложи ограничения единствено на кредитната институция, която е основният двигател на групата. Споменатите изисквания не са приумица на Българска народна банка (БНБ). Те са част от директивите на ЕС и на Базелската банка за международни стандарти, които нито една държава, претендираща да има модерна и стабилна финансовокредитна система, не си позволява да пренебрегне. Целта на този тип надзор върху банковите групи е вложителите на кредитните институции, участващи в тях, да бъдат предпазени от заболяване, което сателитите на групата биха й причинили със загубите си. При констатация за подобна опасност БНБ разполага с правомощия да ограничи всички операции на банката, чрез които тя би могла да налее средства в болната си дъщерна структура. Вече близо две години и половина (от публикуването на Наредба N12), БНБ не е имала поводи за безпокойство по отношение на консолидираните финансови резултати на банковите групи. И не заради друго, а защото те все още са рядкост у нас.До септември 2000 г. най-мощната и ясно изразена финансова група бе тази на БУЛБАНК Първата по големина банка в България тогава притежаваше около една трета от капитала на ОББ (35%) и още 32.7% от акциите на Централна кооперативна банка. Управляваната по това време от Чавдар Кънчев държавна кредитна институция бе почти едноличен собственик на Корпоративна банка, владеейки 99.995% от капитала й. БУЛБАНК държеше и 49% от капитала на Хипоферайнсбанк-България (през 2002-ра тя бе прекръстена на ХФБ България, а и през октомври същата година се вля в приватизираната БИОХИМ). БУЛБАНК бе собственик и на капитала на инвестиционния посредник Еврофинанс. Имаше и приближено застрахователно дружество - Орел Г Холдинг, в което контролираше 40% от акциите (в момента този процент е 19.4). Банката бе собственик и на 25.3% от капитала на застрахователния лидер ЗПАД БУЛСТРАД, както и на 32% от акциите на пенсионноосигурителна компания Съгласие.До времето, в което БУЛБАНК стана част от империята на УниКредито Италиано (през ноември 2000 г.) повечето от споменатите участия бяха продадени (разбира се, с разрешението на тогавашния й собственика - Банковата консолидационна компания). Общата сума, която влезе по сметките на БУЛБАНК след тези сделки, е около 90 млн. евро. При някои от тях (например при продажбата на 35-процентния й дял в ОББ) печалбата надхвърляше шест и половина пъти инвестициите, направени три години по-рано. Междувременно делът на БУЛБАНК в ЗПАД БУЛСТРАД намаля от 25.3 на 8% вследствие на двете увеличения на капитала на застрахователното дружество, в които банката не взе участие. Същото се случи и с акционерния пакет на банката в ПОК Съгласие, който от 34% през 1998 г. сега е вече 6 процента. БУЛБАНК спечели много пари от всички тези операции, но от банковата й група нищо не остана.Може и да звучи странно, но в момента единствената банкова група у нас е тази на Банка ДСКОт 1999-а насам спестовната институция е станала мажоритарен акционер на четири търговски дружества - Спестовно-кооперативна пенсионноосигурителна компания (СКПОК) Родина АД, Доброволен спестовно-кооперативен пенсионен фонд АД, ДСК-Турс ЕООД и ДСК-ТрансСекюрити ЕООД, както и на 37% от капитала на застрахователната компания Булстрад Живот. Тя, от своя страна, пък е собственик на 60% от акциите на Булстрад -Здравно осигуряване АД.Преди две години Банка ДСК реши да се включи в пенсионния бизнес и стана съдружник на Българо-американска кредитна банка (БАКБ) при учредяването на СКПОК Родина. Тогава Банка ДСК сложи ръка върху 59% от капитала на Родина; БАКБ, стана собственик на 37% от акциите, а Централният кооперативен съюз взе останалите четири процента. След дълги преговори миналата седмица Банка ДСК подписа договор с БАКБ, по силата на който ще изкупи нейните 37% от капитала на СКПОК Родина. Сделката ще стане факт чак когато БНБ я одобри. След сключването й Банка ДСК ще притежава 96% от капитала на пенсионноосигурителната кооперация. През 2002-ра банката учреди и две нови дружества, на които е едноличен собственик. Това са ДСК-Турс (с капитал от 8.41 млн. лв.), и ДСК-ТрансСекюрити - с капитал от 2 млн. лева. Първото дружество е създадено, за да управлява туристическите обекти и спортните комплекси, които са собственост на кредитната институция. А тя разполага с 16 такива бази, които до създаването на ДСК-Турс бяха част от активите й. От банката твърдят, че те не са й носили печалба и са се отразявали негативно на финансовите й резултати. С отделянето на базите в самостоятелно дружество тези проблеми вече са премахнати. ДСК-ТрансСекюрити пък е фирмата, която обслужва инкасовата дейност на банката. Всеки ден близо 200 автомобила на това дружество доставят банкноти и монети на клоновете на Банка ДСК и на други кредитни институции. Банка ДСК реши да създаде инкасовата компания в началото на миналата година, когато БНБ обяви, че закрива регионалните си каси в Бургас, Русе и Враца, и остави на кредитните институции сами да организират транспортирането на банкноти и монети. Още тогава в. БАНКЕРЪ писа, че по този начин БНБ отваря нова пазарна ниша, която ще носи добри печалби на тези, които я разработят. Към нея вече са се насочили ОББ, БУЛБАНК и Банка ДСК, но до момента само банката на народа успя да обособи своя инкасова фирма. Както става ясно, менюто на банковите групи в страната е доста постно. Но според финансисти тези структури тепърва ще се развиват у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във