Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАКБ удвоява печалбата за полугодието

"Българо-американска кредитна банка" АД приключва първото полугодие с положителен финансов резултат в размер на 6.251 млн. лв. след данъчното облагане, което представлява ръст от 42.4%, става ясно от счетоводния отчет за дейността й. Преди година печалбата й е била 4.39 млн. лева, а  постигнатото потвърждава тенденцията от последните години за трайно подобряване на тези резултати.

В основата на това е увеличението на приходите от основната дейност от 1.747 млн.  до 20.859 млн. лв. в края на юни. Най-голям дял в паричните постъпления от лихви заемат тези от кредитна дейност (95.5%). Банката отчита и приходи от междубанкови депозити и от лихви от притежаваните портфейли ценни книжа.

Продължаващата тенденция на намаляване на цената на привлечените средства намира отражение в свиването на лихвените разходи  въпреки нарастването на обема на ресурса. Към края на юни платените лихви намаляват почти два пъти - до 3.999 млн. лв., като най-голямо намаление се отчита при разходите за лихви на клиенти.

В резултат на разширяване на продуктовата гама, предлагането на дигитални услуги и засилената пазарна конкуренция  нетният доход от такси и комисиони нараства с над половин милион лева и възлиза на 3.138 млн. лв., или 14.9% от оперативните приходи на банката.
Банката следва принципите на диверсификация на източниците на финансиране и оптимизация на разходите за лихви в изпълнение на стратегията за обезпечаване на ликвидните си нужди. И в първата половина на годината институцията  поддържа стабилна депозитна база и отчита увеличение на депозитите от клиенти с 8.59% спрямо края на миналата година. Така активната дейност по привличане на влогове допринася за намаляване на зависимостта на БАКБ от външно финансиране. Банката продължава  успешно да набира  депозити на физически лица от Германия и Испания.

По отношение на кредитирането БАКБ активно работи по продължаване на диверсифицирането на кредитния портфейл чрез увеличаване на дела от кредити за физически лица и МСП  и увеличаване на кръстосаните продажби, както и между клиентските сегменти, а също и  некредитни продукти и услуги на БАКБ. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във