Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Активите на банките нарастват с над милиард

От Централната банка изчисляват, че през януари активите на банковата система нарастват с 1.3% (1.4 млрд. лв.) до 107 млрд. лева. Увеличават се основно инвестициите в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия (увеличението e при "Банка ДСК" във връзка с придобиването на "Сосиете Женерал Експресбанк"), кредитите и авансите и материалните активи.

Към 31 януари сумата на дълговите и на капиталовите инструменти заема 12.3% от общите активи на банковата система. На месечна база размерът на позицията "пари и парични салда"  при централни банки и други депозити на виждане не се променя съществено и в края на януари делът й в общите активи възлиза на 19 процента.

Извършените през миналия месец разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 24 млн. лв., или с 8 млн. лв. по-малко спрямо тези към 31 януари 2018 година.

Кредитите за фирмите и за домакинства нарастват съответно с 0.7 и 0.3% спрямо края на декември 2018 г., а заемите за сектор "Държавно управление" и за други финансови предприятия - съответно с 3.9 и 1,5 процента.

Спрямо края на декември 2018 г. спестяванията в банковата система се увеличават с 826 млн. лв. (0.9%). Нарастват тези от домакинства (с 0.3%), от други финансови предприятия (с 9.6%), от сектор "Държавно управление" (с 4.6%) и от кредитни институции (с 8.3%). Депозитите на бизнеса намаляват (с 0.7%).

Собственият капитал в баланса на банковата система през месеца се увеличава със 134 млн. лв. (1%). Принос за това има прирастът на другите резерви и на натрупания друг всеобхватен доход.

Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци в края на януари са съответно 27.9 млрд. лв. и 9.9 млрд. лева. Съотношението на двете величини - отношението на ликвидно покритие, е 281.5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във