Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АГРЕСИВНОТО РАЗВИТИЕ КРИЕ ОПАСНОСТИ ЗА БАНКИТЕ

Банковият сектор излезе от черупката си, в която се бе затворил близо пет години след голямата криза от 1996 г. и началото на 1997 година. В стремежа си към по-големи печалби и към завоюването на нови пазарни позиции кредитните институции бързо увеличават общия размер на отпуснатите заеми, на депозитите, на привлечените от граждани и фирми средства, а оттам нарастват и активите им. Разрастването на банките и на техния бизнес крие потенциални опасности от прекалено агресивното им пазарно поведение. Затова мениджърите би трябвало стриктно да следят показателите им за доходност и за задлъжнялост, както и умело да управляват рисковете, които винаги съпътстват бързото увеличаване на бизнеса им. Владимир Кръстев - финансов аналитик в Пощенска банкаОсновните показатели за доходност на една банка са съотношенията между чистата й печалба и нейните средногодишни активи (Return on Assets) и нейния средногодишен собствен капитал (Return on Equity). Във финансовите среди тези показатели са известни със съкращенията ROA и ROE.Възвръщаемостта на активите (RОА) и на капитала (ROE) говорят за трите основни аспекта на финансовия мениджмънт - ефективност на управление на активите, управление на движението (маржа) на печалбата и управление на капиталовия риск, известен във финансовата литература като левъридж.Изследването на ROA и ROE при банките с балансово число над 800 млн. лв., (БУЛБАНК, ОББ и ДСК) за последните три години показва, че при БУЛБАНК тези показатели се понижават, а при Банка ДСК се покачват. При ОББ за същия период се наблюдава едно непостоянство (флуктуация) в движението на възвръщаемостта на активите и на капитала.Възвръщаемостта на активите (ROA) е функция на два други основни финансови коефициента: оборот на активите (Аsset Turnover-AT), който е равен на брутните приходи от банкова дейност, разделена на средните годишни активи, и нетен марж на печалбата (Net Profit Margin-NPM), който е съотношението между чистата печалба и брутните приходи. Намалението или увеличението на ROA може да бъде анализирано като следствие от преобладаващото изменение на един от двата или и на двата компонента на ROA.Нека да разгледаме случая с БУЛБАНК, ОББ и ДСК.БУЛБАНК: 2000 ROA=AT (14.9%)*NPM (55.97%)=8.34%;2001 ROA=AT (5.47%)*NPM (131.05%)=7.17%;2002 ROA=AT (5.76%)*NPM (63.01%)=3.63%.Тенденцията при БУЛБАНК през последните години показва едно трайно намаление на възвръщаемостта на активите й. При ОББ се наблюдава известна флуктуация на ROA, като неговите стойности за 2000, 2001 и 2002 г. са съответно 2.33, 1.66 и 2.25%, докато за Банка ДСК те са съответно 1.67, 1.79 и 2.19%, т.е. съществува тенденция към постепенно увеличение.Нека да разгледаме движението на ROA при банките с активи между 300 и 800 млн. лева.Средните стойности на ROA общо за тези шест кредитни институции за последните три години са съответно 1.53% (2000 г.), 2.29% (2001 г.) и 1.56% (2002 г.). Въпреки това и при тях измененията не са еднопосочни:- Пощенска банка - 0.42% (2000 г.), 0.79% (2001 г.) и 1.09% (2002 г.) - тенденция на трайно увеличение;- БИОХИМ - 0.36% (2000 г.), 3.31% (2001 г.) и 2.16% (2002 г.);- SG ЕКСПРЕСБАНК - 0.81% (2000 г.), 2.17% (2001 г.) и 2.57% (2002 г.) - трайно увеличение;- ХЕБРОСБАНК - 3.53% (2000 г.), 4.16% (2001 г.) и 0.86% (2002 г.);- ПИБ - 3.37% (2000 г.), 2.57% (2001 г.) и 2.04% (2002 г.); БНП-Париба (България) - 0.71% (2000 г.), 0.76% (2001 г.) и 0.67% (2002 г.).Една банка може да генерира доста големи приходи посредством по-рискови и съответно по-доходоносни операции, както и от широко разгърната посредническа дейност, която носи стабилни постъпления от такси и комисиони. В същото време тя е в състояние да прави големи оперативни разходи, свързани с поддържането на своите пасиви и активи и вследствие на това увеличението на печалбата й да е незначително. Това е характерно за банките с активи между 300 млн. и 800 млн. лева и най-вече се отнася за ХЕБРОСБАНК, която за 2002 г. реализира най-висок оборот на активите между деветте най-големи банки (9.91%), но и най-малко увеличение на печалбата (8.66%), което я нарежда на предпоследно място (пред БНП-Париба (България) по възвръщаемост на активите сред деветте най-големи банки.Като основно заключение може да се каже, че БУЛБАНК, Банка ДСК и ОББ, постигат по-висока възвръщаемост на активите, което до голяма степен се дължи на по-успешното управление на маржа и постигане на т.нар. икономии на растежа (economies of scale), т.е. генериране на приходи чрез постигане на все по-ниска себестойност на банковите продукти и услуги.Важен показател при определянето на рисковете, свързани с разрастването на бизнеса на една банка, е т. нар. левъридж (Leverage Multiplier - LM). Степента на левъридж представлява съотношението между средногодишните активи и средногодишния собствен капитал на дадена банка. Във финансовата литература той често се нарича търгуване върху капитала (Trading on the Equity). Когато една компания търгува върху своя капитал, тя е в състояние да получи от средствата, които е привлякла, по-голяма доходност от тази, която плаща за тях. По този начин тя може да подобри съществено възвръщаемостта на капитала си (ROE) и да увеличи приходите на една обикновена акция (Earnings per share of common stock).Естествено левъридж мултипликаторът трябва да се използва доста разумно, тъй като, от една страна, той може да подобри ROE, но, от друга, увеличава и риска от потенциалните загуби на дадена банка. Неговото прекомерно нарастване би могло да доведе до крайно неблагоприятни последици за една кредитна институция, като трайно влошаване на ликвидността й (особено в случаи на драстично увеличение на отпуснатите заеми), а също така и до ниска или дори недостатъчна и наказуема от Централната банка капиталова адекватност (понастоящем изискванията на БНБ са съответно за 8% първична и за 12% обща капиталова адекватност). Понякога един прекалено висок левъридж може да доведе до фалит. Опасността от това е особено голяма в периоди на трайно и рязко повишение на лихвените проценти, когато голяма част от активите на банката са с фиксиран лихвен процент, който не може да бъде предоговорен при едно повишение на лихвените равнища. Тогава се появява голям дисбаланс между нейните лихвоносни активи и пасиви (т.н. Interest Sensitivity Gap). Като се има предвид фактът, че за 2001-ва нетният лихвен доход съставлява между 40% (при ХЕБРОСБАНК) и 75% (при Банка ДСК) от всички приходи и между 41% (при ОББ) и 71% (при ДСК) за 2002 г., то един съществен дисбаланс, съчетан с висок левъридж (съотношението между активите на банката и капитала й), неминуемо би довело до значително намаление на общите й приходи.Нека разгледаме основното уравнение за възвръщаемост на капитала: то се равнява на възвръщаемостта на активите, умножено по левъридж мултипликатора. Ще напомним, че този мултипликатор представлява съотношението между средногодишните активи и средногодишния собствен капитал на дадена банка и прекаленото му увеличение е свързано с нарастването на рисковете за нея от рязкото влошаване на качеството на активите й. С други думи, за кредитните институции, които увеличават възвръщаемостта на капитала си предимно за сметка на увеличаване на левъридж мултипликатора, се покачва и опасността от евентуални финансови затруднения.От 2000-а до края на 2002 г. включително БУЛБАНК има доста нисък левъридж, но постига много висока възвръщаемост на собствения капитал, което се дължи на големия коефициент възвръщаемост на активите. Следователно в преследването на печалби мениджмънтът й не е склонен да я подлага на излишни рискове.Що се отнася до банките, чиито балансови числа са от 300 млн. до 800 млн. лв., то при тях се наблюдава трайно увеличение на средният левъридж, като тази тенденция е най-ярко изразена при Пощенска банка, SG ЕКСПРЕСБАНК и ПИБ.В крайна сметка успешното развитие на една банка и увеличението на печалбите й зависят от три аспекта на банковата дейност. Това са ефективност на използване на активите, управление на маржа на печалбата и управление на левъридж мултипликатора (степента на финансова задлъжнялост). Стабилността и печалбите на кредитната институция са подчинени изцяло на умението на банковите мениджъри да управляват ефективно тези три аспекта на финансовата дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във