Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия от 18 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност по 2 лв. всяка, които ще издаде "Сила Холдинг”АД, София, в резултат на увеличаване на капитала си. Решението за това е взето на 29.05.2017 г. от съвета на директорите на дружеството.

 

КФН отписа "Метрон” АД,  София, като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер 1 000 000 бр. обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции. Комисията отписва и "Еко Инвест Холдинг” АД,  Козлодуй, като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 1 156 996 лева, разпределена в 1 156 996 бр. обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

 

НАП започва проверки на фирми и на нестопански организации, които в своите счетоводни баланси са посочили, че имат големи суми пари в брой. Данъчните ще проверяват дали по този начин не извършват скрито разпределение на печалба. Според данните, които сами са подали в НАП, 1289 фирми имат в касите си по повече от 1 млн. лв. в брой.  Съмненията на ревизорите са, че като декларират голяма сума пари в кеш, фирмите избягват плащането на корпоративни данъци и дивиденти. В най-масовия случай става въпрос за чисто счетоводно изписване на средства от касата в полза на съдружници и свързани с тях лица за разходи, които не са свързани с дейността на дружеството - например за скъпи командировки до екзотични държави, ползване на чужди активи за лични нужди на акционерите.

 

Община Варна обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка за застраховки. Имат се предвид застраховки "Индустриален пожар” - срещу пълна загуба или частична щета на имоти, застраховки  "Злополука на участници и посетители в спортни и масови събития", полици за служителите. Освен това - застраховка "Автокаско” на моторните превозни средства, "Гражданска отговорност", "Имущество" на общинско сървърно оборудване. Обособена е и позиция за "Застраховка на животните в Зоопарк Варна". Прогнозната стойност на поръчката е 678 513.46 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 29 септември 2017 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във