Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БИЗНЕС БЕЗ БУХАЛКИ

* Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично публично предлагане на 2000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка една, издадени от Ти Би Ай Лизинг АД, София. Облигациите са с годишен лихвен процент 7 на сто, със срок до падежа 36 месеца и 6 лихвени плащания до падежа. КФН вписва емисията облигации в регистъра. Надзорната комисия вписа и емисия ценни книжа в размер на 586 400 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев всяка, издадени Ти Би Ай - Бак - Недвижима собственост за увеличаване на капитала на дружеството.* Застрахователната компания ACE, американското подразделение на ACE Group, обяви, че пуска на пазара нов продукт, насочен към покриване на щетите на бизнеса от прояви на тероризъм. В съобщението на компанията продуктът, наречен ACE Threat-Protect, е окачествен като уникален. Особеността на полицата се състои в това, че тя предоставя застрахователна защита даже в случаи, когато терористичните заплахи не са нанесли на бизнеса никакви щети или те са минимални.ACE Threat-Protect е предназначен главно да покрива загуби от прекъсване на дейността на дадена компания, например за извършване на евакуация заради терористични заплахи.* Европейската асоциация на застрахователите (Comite Europeen des Assurances, CEA) оповести предварителни данни, представени от 31-те й членове. През 2003 година европейските застрахователни компании са получили общо премии за 855 млрд. евро, което с отчитане на инфлацията показва ръст от 0.9% спрямо предходния период. При това пазарът на животозастраховането сочи ръст от 1.9%, което е значително по-нисък показател от другите видове застраховане, където повишението е от 5.3 процента. В същото време животозастраховането заема дял от 60% в общата структура на застрахователните услуги. В новите членове на ЕС и другите страни от бившия източен блок, преобладава имущественото застраховане.* Ръководителят на Федералната служба за застрахователен надзор на Русия (ФССН) Иля Ломакин Румянцев подписа Указ за отнемане на лицензите на 142 застрахователни компании заради несъответствие на уставните капитали на тези дружества спрямо изискванията на Закона за организацията на застраховането в Русия - коментира електронното издание на Коммерсантъ.В публичния регистър в Русия са вписани 1416 компанииСпоред измененията на закона от 1 юли тази година, компаниите, занимаващи се с животозастраховане, трябваше да увеличат капитала си до 20 млн. рубли. Дружествата, предлагащи други видове застрахователни услуги - съответно до 10 млн. рубли, а презастрахователните компании - до 40 млн. рубли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във