Разполагаемият овърдрафт е чадър за спешни плащания.
Разполагаемият овърдрафт е чадър за спешни плащания.